Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Alosery Art & Design. Door een bestelling bij de Alosery Art & Design te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden. Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. 

Alle aanbiedingen van Alosery Art & Design zijn vrijblijvend. Alosery Art & Design heeft het recht om prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt pas tot stand als Alosery Art & Design uw bestelling heeft geaccepteerd. Alosery Art & Design heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen 10 werkdagen bericht van. 

De vermelde prijzen zijn in euro's, inclusief btw en exclusief verzendkosten. Bestellingen dienen vooruitbetaald te worden zoals is aangegeven in de webwinkel en in de bevestiging-e-mail. U kunt contact opnemen met de Alosery Art & Design of het mogelijk is uw bestelling te versturen en welke kosten daaraan zijn verbonden.

Verzendkosten

Bij Alosery Art & Design betaalt u binnen Nederland geen verzendkosten bij bestellingen boven de € 50 (met uitzondering van de Waddeneilanden). Voor bestellingen onder de € 50 betaalt u € 6.75 verzendkosten. 

Voor ingelijste Giclées gelden afwijkende verzendkosten. Deze staan vermeld bij het product in de webshop.

Twee (2) tot veertien (14) werkdagen na ontvangst van de betaling kunt u doorgaans uw bestelling afhalen bij Alosery Art & Design tenzij anders wordt aangegeven, u ontvangt hier tijdig bericht van. Tot het moment van verzending heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Levering vindt plaats op het moment dat de producten worden aangeboden bij Alosery Art & Design.

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Alosery Art geleverde producten rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.
 
Controleer de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd bij Alosery Art & Design te melden. Als is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Alosery Art & Design de keuze het product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

Als u een product om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Alosery Art & Design te retourneren en de overeenkomst te ontbinden.* Geretourneerde producten worden in dit geval alleen geaccepteerd als het product geheel onbeschadigd en nog bruikbaar is. Het goederen bedrag wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen door Alosery Art & Design terugbetaald. Eventuele rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.
 
Alosery Art & Design is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Alosery Art & Design, dan wel tussen Alosery Art & Design en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Alosery Art & Design. U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Alosery Art & Design deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Alosery Art & Design in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Alosery Art & Design vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling. Alosery Art & Design mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden. Onverminderd de overige aan Alosery Art & Design toekomende rechten, heeft Alosery Art & Design in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Alle genoemde termijnen kunnen eventueel verlengd worden met een vakantieperiode. Deze vakantieperiodes worden op de website vermeld.

* Uitgezonderd ingelijste Giclées. Deze worden op bestelling gemaakt en zijn uitgesloten van retourrecht.